Grad Mostar

Gradska uprava

U Gradskom službenom glasniku broj 14/2004 objavljena je Odluka o organizaciji Gradske uprave Grada Mostara, kojoj se utvrđuju temelji unutarnje organizacije, djelokrug i način rada jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Mostara sukladno Statutu.
Za obavljanje posebnih poslova i zadataka koji zahtijevaju stručnost i posebnu organizaciju i opremljenost Gradsko vijeće može utemeljiti gradske upravne organizacije, agencije ili samostalne službe. Služba unutarnjeg nadzora je nezavisna služba kojom rukovodi šef službe unutarnjeg nadzora.

Služba unutarnjeg nadzora osniva se sukladno Statutu grada, a njena unutarnja organizacija uređuje se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji gradske uprave. Organizacijska struktura gradske uprave sastoji se od organizacijskih jedinica koje utvrđuje gradonačelnik sukladno Statutu.

Organizacijske jedinice gradske uprave uspostavljaju se kao temeljne i unutarnje organizacijske jedinice gradske uprave. Temeljne organizacijske jedinice gradske uprave su: gradski odjeli i tajništvo gradonačelnika. Unutarnje organizacijske jedinice su: gradske službe.

U Gradskoj upravi je organizirano pet odjela, čiji su nazivi, kompetencije, forme i način koordinacije rada službi uređeni Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji. Gradski odjeli se organiziraju radi koordiniranja i nadzora rada službi gradske uprave. U slučaju potrebe u službama se mogu obrazovati uže organizacijske jedinice: biroi, uredi, grupe i referati.

U odjelima gradske uprave obavljaju se sljedeće temeljne grupe poslova:
Poslovi opće uprave i mjesne uprave i samouprave; organizacijski poslovi i kadrovski poslovi; upravni i normativno pravni poslovi; poslovi proračuna, financija i upravljanja nekretninama; kultura, predškolsko obrazovanje, obrazovanje, mladi i šport; poslovi socijalne zaštite, stanovanja i zdravstva; prostorno planiranje (urbanizam), građenje, visokogradnja, komunalna infrastruktura niskogradnja i katastar; poduzetništvo, obrt, promet i turizam; komunalni poslovi i zaštita okoline i javni red i sigurnost.

Kontakt informacije

Adresa:
Hrvatskih branitelja br. 2
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)36 447-400
Fax: +387 (0)36 447-445

Email adresa: grad.mostar@mostar.ba

Web: www.mostar.ba